ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ลาว (15 โปรแกรม)

170607  :  มรดกโลกหลวงพระบาง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง สิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม


ช่วงเวลา
13 - 15 ต.ค. 2560
17,900
20 - 23 ต.ค. 2560
17,900
10 - 12 พ.ย. 2560
17,900
24 - 27 พ.ย. 2560
17,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
17,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
17,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
12 - 14 ม.ค. 2561
17,900
170608  :  หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บ้านใกล้เรือนเคียง มหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน ที่เมืองโพนสะหวัน ชมทุ่งไหหิน 1 ตลาดเช้าท้องถิ่น อนุสาวรีย์ผู้เสียสละลาว-เวียด เมืองเก่าพูคูน วัดเพียวัด และมรดกโลกหลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมพระราชวังเก่า ชมพระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี และล่องเรือแม่น้ำโขง ชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ชมและเลือกซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ ชมพิพิธภัณฑ์สีสะเกด กราบไหว้พระธาตุหลวง สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง และถ่ายรูปอนุสาวรีย์ประตูชัย


ช่วงเวลา
20 - 23 ต.ค. 2560
18,900
16 - 19 พ.ย. 2560
18,900
02 - 5 ธ.ค. 2560
18,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
18,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,900
18 - 21 ม.ค. 2561
18,900
170609  :  หนองคาย-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดสีพรม และวัดเพีย ชมและสัมผัสมหัศจรรย์แห่งทุ่งไหหิน พร้อมสัมผัสเมืองวังเวียง นักท่องเที่ยวต่างขนานกันว่า “กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว” ชมถ้ำจัง แล้วชมนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว อาทิ ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ชมวัดสีสะเกด กราบไหว้พระธาตุหลวง ถ่ายภาพอนุสาวรีย์ประตูชัย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง OTOP เที่ยวสบายๆ อาหารอร่อย ได้สาระ


ช่วงเวลา
12 - 16 ต.ค. 2560
18,900
15 - 19 พ.ย. 2560
18,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
18,900
29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
17 - 21 ม.ค. 2561
18,900
170610  :  ลาวตอนใต้-เมืองปากเซ-มรดกโลกปราสาทหินวัดพู-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เหินฟ้าสู่เมืองปากเซ ชมปราสาทหินวัดพู มรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ชาติ อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)


ช่วงเวลา
02 - 4 พ.ย. 2560
12,900
23 - 25 พ.ย. 2560
12,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
12,900
21 - 23 ธ.ค. 2560
12,900
18 - 20 ม.ค. 2561
12,900
170612  :  ปากเซ-น้ำตกตาดผาส้วม-ดาดฟาน-น้ำตกหลี่ผี-คอนพะเพ็ง
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมน้ำตกตาดผาส้วมที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีท่ามกลางแท่งหิน ชมน้ำตกที่เกิดจากการไหลมารวมกันของสายน้ำ ภูเขา 2 ลูกอย่างน้ำตกตาดฟาน ชมซากหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟของจักรวรรดิ์นิยมฝรั่งเสศ และอลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)


ช่วงเวลา
02 - 4 พ.ย. 2560
12,900
23 - 25 พ.ย. 2560
12,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
12,900
21 - 23 ธ.ค. 2560
12,900
18 - 20 ม.ค. 2561
12,900
170613  :  มรดกโลกหลวงพระบาง
ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ชมวัดเชียงทอง ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านผานม-บ้าน ช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางสี


ช่วงเวลา
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560
16,900
170614  :  มรดกโลกหลวงพระบาง 4 วัน
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน หรือ ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม-บ้านผานม ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง บ้านช่างไห ลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง ชมความงามของน้ำตกตาดกวางสี


ช่วงเวลา
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 2560
18,900
170615  :  หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม พระธาตุพูสี ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดเชียงทอง บ้านช่างไห ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง บ้านผานม ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างน้ำตกตาดกวางซี เมืองวังเวียงกุ้ยหลินแห่งเมืองลาวชมถ้ำจัง ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP)


ช่วงเวลา
12 - 15 ต.ค. 2560
18,900
20 - 23 ต.ค. 2560
18,900
16 - 19 พ.ย. 2560
18,900
08 - 11 ธ.ค. 2560
18,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
18,900
29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
20,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
20,900
18 - 21 ม.ค. 2561
18,900
170616  :  ปากซัน-ทุ่งไหหิน-ถ้ำปิว-วังเวียง-เขื่อนน้ำงึม-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขาเมืองโพนสะหวัน มหัศจรรย์ทุ่งไหหิน ชมอนุสาวรีย์ลาว-เวียดนาม เมืองคูน วัดสีพรม วัดเพีย ชมบ่อน้ำพุร้อน ถ้ำปิว ศูนย์หัตถกรรมนาวัง สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน ชมตลาดเช้าน้ำท้องถิ่น เมืองวังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” ชมถ้ำจัง ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP)


ช่วงเวลา
20 - 23 ต.ค. 2560
18,900
09 - 12 พ.ย. 2560
18,900
02 - 5 ธ.ค. 2560
18,900
21 - 24 ธ.ค. 2560
18,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
25 - 28 ม.ค. 2561
18,900
170617  :  เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมือง ชมกุ้ยหลินเมืองลาว มรดกโลกหลวงพระบาง ชมวัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงบ้านช่างไห ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง บ้านผานม น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง อย่างน้ำตกตาดกวางซี สักการะพระธาตุพูสี ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาซาร์ ตักบาตรข้าวเหนียว ชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ชมถ้ำจัง ชมหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย


ช่วงเวลา
12 - 15 ต.ค. 2560
17,900
16 - 19 พ.ย. 2560
17,900
14 - 17 ธ.ค. 2560
17,900
30 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
11 - 14 ม.ค. 2561
17,900
1
2
»
Scroll to Top