ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ลาว (20 โปรแกรม)

171452  :  ทัวร์ลาว ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
18 - 20 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
13,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
26 - 28 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
09 - 11 ก.ย. 2560
13,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
16 - 18 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,900
07 - 9 ต.ค. 2560
15,900
14 - 16 ต.ค. 2560
15,900
20 - 22 ต.ค. 2560
15,900
27 - 29 ต.ค. 2560
15,900
28 - 30 ต.ค. 2560
15,900
03 - 5 พ.ย. 2560
15,900
04 - 6 พ.ย. 2560
15,900
10 - 12 พ.ย. 2560
15,900
11 - 13 พ.ย. 2560
15,900
17 - 19 พ.ย. 2560
15,900
18 - 20 พ.ย. 2560
15,900
24 - 26 พ.ย. 2560
15,900
25 - 27 พ.ย. 2560
15,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
15,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
15,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
16,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
16,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
16,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
15,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
15,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
15,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
15,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
19,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
19,900
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2561
19,900
171451  :  ทัวร์ลาว บินตรงเชียงใหม่ หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน BY QV
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เชียงใหม่ - หลวงพระบาง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม –วัดวิชุนราช-วัดเชียงทอง- ตลาดดารา - หลวงพระบาง – เชียงใหม่


ช่วงเวลา
27 - 29 ต.ค. 2560
12,900
170950  :  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
15,900
18 - 20 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
13,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
26 - 28 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
09 - 11 ก.ย. 2560
13,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
16 - 18 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,900
170952  :  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง -วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
15,900
18 - 20 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
13,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
26 - 28 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
09 - 11 ก.ย. 2560
13,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
16 - 18 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,900
170954  :  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
13,900
05 - 7 ส.ค. 2560
13,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
15,900
18 - 20 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
13,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
26 - 28 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
09 - 11 ก.ย. 2560
13,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
16 - 18 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,900
06 - 8 ต.ค. 2560
15,900
07 - 9 ต.ค. 2560
15,900
14 - 16 ต.ค. 2560
15,900
20 - 22 ต.ค. 2560
15,900
21 - 23 ต.ค. 2560
16,900
27 - 29 ต.ค. 2560
15,900
28 - 30 ต.ค. 2560
15,900
170955  :  ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (PG)
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง - วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ - วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
04 - 6 ส.ค. 2560
13,900
05 - 7 ส.ค. 2560
13,900
11 - 13 ส.ค. 2560
13,900
12 - 14 ส.ค. 2560
13,900
18 - 20 ส.ค. 2560
13,900
19 - 21 ส.ค. 2560
13,900
25 - 27 ส.ค. 2560
13,900
26 - 28 ส.ค. 2560
13,900
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
08 - 10 ก.ย. 2560
13,900
09 - 11 ก.ย. 2560
13,900
15 - 17 ก.ย. 2560
13,900
16 - 18 ก.ย. 2560
13,900
22 - 24 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
13,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
13,900
07 - 9 ต.ค. 2560
15,900
14 - 16 ต.ค. 2560
15,900
20 - 22 ต.ค. 2560
15,900
27 - 29 ต.ค. 2560
15,900
28 - 30 ต.ค. 2560
15,900
03 - 5 พ.ย. 2560
15,900
04 - 6 พ.ย. 2560
15,900
10 - 12 พ.ย. 2560
15,900
11 - 13 พ.ย. 2560
15,900
17 - 19 พ.ย. 2560
15,900
18 - 20 พ.ย. 2560
15,900
24 - 26 พ.ย. 2560
15,900
25 - 27 พ.ย. 2560
15,900
170261  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
08 - 10 ก.ย. 2560
12,900
15 - 17 ก.ย. 2560
12,900
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,900
14 - 16 ต.ค. 2560
12,900
22 - 24 ต.ค. 2560
13,900
27 - 29 ต.ค. 2560
12,900
10 - 12 พ.ย. 2560
12,900
17 - 19 พ.ย. 2560
12,900
03 - 5 ธ.ค. 2560
14,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
15,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
16,900
170262  :  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน BY PG
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี
ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ชมน้ำตกตาดกวางสี
ล่องเรือแม่น้าโขง ชมถ้าติ่ง
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญ พักหรู 4 ดาว


ช่วงเวลา
02 - 4 ก.ย. 2560
11,900
09 - 11 ก.ย. 2560
11,900
16 - 18 ก.ย. 2560
11,900
23 - 25 ก.ย. 2560
11,900
30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
11,900
07 - 9 ต.ค. 2560
13,900
13 - 15 ต.ค. 2560
14,900
14 - 16 ต.ค. 2560
13,900
27 - 29 ต.ค. 2560
13,900
28 - 30 ต.ค. 2560
13,900
03 - 5 พ.ย. 2560
13,900
04 - 6 พ.ย. 2560
13,900
10 - 12 พ.ย. 2560
13,900
11 - 13 พ.ย. 2560
13,900
17 - 19 พ.ย. 2560
13,900
24 - 26 พ.ย. 2560
13,900
25 - 27 พ.ย. 2560
13,900
01 - 3 ธ.ค. 2560
13,900
02 - 4 ธ.ค. 2560
13,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
17,900
09 - 11 ธ.ค. 2560
17,900
15 - 17 ธ.ค. 2560
13,900
16 - 18 ธ.ค. 2560
13,900
22 - 24 ธ.ค. 2560
13,900
23 - 25 ธ.ค. 2560
13,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
18,900
170263  :  ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน BY FD
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ลาว สักการะพระบาง ณ วัดเชียงทอง
ชมพระธาตุภูษี พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมกุ้ยหลินเมืองลาวกับความงานหินงอกหินย้อยถ้ำจัง
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญทีหลวงพระบาง


ช่วงเวลา
01 - 3 ก.ย. 2560
13,900
23 - 25 ก.ย. 2560
13,900
13 - 15 ต.ค. 2560
13,900
03 - 5 พ.ย. 2560
14,900
24 - 26 พ.ย. 2560
14,900
08 - 10 ธ.ค. 2560
14,900
29 - 31 ธ.ค. 2560
15,900
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
15,900
171298  :  หลวงพระบาง สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน โดยสายการบางกอกแอร์เวย์ PG
ราคาเริ่มต้น 11,559 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง


ช่วงเวลา
08 - 10 ก.ย. 2560
11,559
15 - 17 ก.ย. 2560
11,559
22 - 24 ก.ย. 2560
11,559
29 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
12,559
07 - 9 ต.ค. 2560
13,559
14 - 16 ต.ค. 2560
13,559
20 - 22 ต.ค. 2560
16,559
21 - 23 ต.ค. 2560
16,559
27 - 29 ต.ค. 2560
13,559
28 - 30 ต.ค. 2560
13,559
03 - 5 พ.ย. 2560
13,559
04 - 6 พ.ย. 2560
13,559
18 - 20 พ.ย. 2560
13,559
25 - 27 พ.ย. 2560
13,559
1
2
»
Scroll to Top