ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ถึง
รหัสโปรแกรมทัวร์ (ถ้าทราบ)

 ทัวร์ไต้หวัน (47 โปรแกรม)

171464  :  ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COUNTDOWN 5วัน 4 คืน BY BR
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน – ไทเป –Countdown 2018 @Taipei 101 ไทเป – วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง –ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ –วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ไทเป –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก พิพิธภัณฑ์กู้กง –DUTY FREE – ร้านขนมเหว่ยเก๋อ – MITSUI OUTLET สนามบินเถาหยวน

ช่วงเวลา
31 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
34,900
170932  :  ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ซีเหมินติง – ขึ้นตึกไทเป 101อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ –พิพิธภัณฑ์กู้กง– หนานโถว –แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พักล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ –วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซันนั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน –สนามบินเถาหยวน


ช่วงเวลา
06 - 11 ธ.ค. 2560
39,900
30 ธ.ค. - 4 ม.ค. 2561
41,900
170931  :  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5วัน 4 คืน BY TG
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

หนานโถว– หนานโถว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน –ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ –พิพิธภัณฑ์กู้กง– อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว –
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง –D.I.Y ทำโมจิ สนามบิน

ช่วงเวลา
19 - 23 ต.ค. 2560
34,900
01 - 5 ธ.ค. 2560
32,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
34,900
28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2561
37,900
170930  :  ทัวร์ไต้หวัน อาลีซัน 5วัน 4 คืน BY CI
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน– หนานโถว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง –อุทยานแห่งชาติอาลีซันนั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน –ไทเป–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสาวรีย์วีรชนจงเลี่ยฉือ –พิพิธภัณฑ์กู้กง– อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว –
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ขึ้นตึกไทเป101 วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง –D.I.Y ทำโมจิ สนามบิน

ช่วงเวลา
19 - 23 ต.ค. 2560
33,900
07 - 11 ธ.ค. 2560
33,900
170929  :  ทัวร์ไต้หวัน ครบสูตร 3 อุทยาน 6วัน 5 คืน BY CI
ราคาเริ่มต้น 37,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน– หนานโถว – แช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวัน ณ ที่พัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ –วัดพระถังซัมจั๋ง–อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน – ไทเป –ขึ้นตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานเย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – โรงงานหินอ่อน ชมการแสดงของชนเผ่าไท่หย่าจู๋ ฮวาเหลียน – นั่งรถไฟกลับสู่ไทเป – อนุสาวรีย์จงเลี่ยฉือ –พิพิธภัณฑ์กู้กง– ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลา
18 - 23 ต.ค. 2560
37,900
06 - 11 ธ.ค. 2560
37,900
170925  :  ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5วัน 3 คืน BY BR
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – วัดพระถังซัมจั๋ง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต ไถจง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก เดินทาง พิพิธภัณฑ์กู้กง –DUTY FREE – ขึ้นตึกไทเป 101 (รวมชั้น 89) –ซีเหมินติง ไทเป –วัดหลงซันซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านขนมเหว๋ยเก๋อ –
MITSUI OUTLET– สนามบินเถาหยวน
ช่วงเวลา
07 - 11 ก.ย. 2560
23,900
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2560
23,900
12 - 16 ต.ค. 2560
23,900
02 - 6 พ.ย. 2560
23,900
16 - 20 พ.ย. 2560
23,900
170026  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจิ้น IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY XW
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตึกไทเป 101 / อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / วัดจงไถซานซื่อ
อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


ช่วงเวลา
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
16,999
01 - 5 ก.ย. 2560
17,999
06 - 10 ก.ย. 2560
17,999
15 - 19 ก.ย. 2560
18,999
20 - 24 ก.ย. 2560
18,999
13 - 17 ต.ค. 2560
18,999
19 - 23 ต.ค. 2560
22,999
20 - 24 ต.ค. 2560
22,999
171034  :  ทัวร์ไต้หวัน EASY สุดจ๊าบ IN TAIWAN 6D4N BY XW
ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว
ปล่อยโคมผิงซี พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง
ตลาดซีเหมินติง Free Wifi On Bus


ช่วงเวลา
26 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560
22,999
10 - 15 ต.ค. 2560
24,999
170438  :  ทัวร์ไต้หวัน คริ คริ 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น วัดหลงซานซื่อ
หอเจียงไคเช็ค พัก 4 ดาว + แช่น้ำแร่


ช่วงเวลา
26 - 30 ส.ค. 2560
16,999
02 - 6 ก.ย. 2560
17,999
09 - 13 ก.ย. 2560
17,999
16 - 20 ก.ย. 2560
17,999
23 - 27 ก.ย. 2560
17,999
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2560
17,999
07 - 11 ต.ค. 2560
18,999
21 - 25 ต.ค. 2560
19,999
170271  :  ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW
ราคาเริ่มต้น 16,777 บาท

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถ
อุทยานเย่หลิว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง เจียงไคเช็ค หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
พัก 5 ดาว + อาบน้ำแร่


ช่วงเวลา
23 - 27 ส.ค. 2560
16,777
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2560
16,777
20 - 24 ก.ย. 2560
16,777
1
2
3
4
5
»
Scroll to Top