phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XW53-B03 HAPPY OSAKA NARA WAKAYAMA KYOTO เที่ยวครบรส

รหัสสินค้า: BHT9190676
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XW53-B03 HAPPY OSAKA NARA WAKAYAMA KYOTO เที่ยวครบรส

  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ,ปราสาทโอซาก้า,รถไฟทะมะ,ป่าไผ่
  • ตลาดปลา วาคายาม่า,ย่านชินไชบาชิ
  • บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU,บุฟเฟ่ต์ชาบู
เดินทางช่วง
1 มิ.ย. 62 - 25 ต.ค. 62 ( 44 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,876 28,776 แสดง - 34
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 17,876 26,776 แสดง - 34
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 18,876 27,776 แสดง - 34
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 18,876 27,776 แสดง - 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 22,987 31,887 แสดง - 34
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 20,987 29,887 แสดง - 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 24,987 33,887 แสดง - 34
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 24,987 33,887 แสดง - 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 21,987 30,887 แสดง - 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 26,987 35,887 แสดง - 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 24,987 33,887 แสดง - 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 24,987 33,887 แสดง - 34
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 22,987 31,887 แสดง - 34
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 22,987 31,887 แสดง - 34
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 22,987 31,887 แสดง - 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 22,987 31,887 แสดง - 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 23,987 32,887 แสดง - 34
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 24,987 33,887 แสดง - 34
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 26,987 35,887 แสดง - 34
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 26,987 35,887 แสดง - 34
7 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 25,987 34,887 แสดง - 34
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 27,987 36,887 แสดง - 34
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 26,987 35,887 แสดง - 34
14 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 25,987 34,887 แสดง - 34
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 27,987 36,887 แสดง - 34
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 27,987 36,887 แสดง - 34
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 25,987 34,887 แสดง - 34

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XW53-B03 HAPPY OSAKA NARA WAKAYAMA KYOTO เที่ยวครบรส
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า HJO-XW53-B03 HAPPY OSAKA NARA WAKAYAMA KYOTO เที่ยวครบรส
ราคาเริ่มต้น 17,876
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน