phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9191092
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

  • ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 62 - 3 ก.พ. 63 ( 83 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,999 16,999 แสดง - 30
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,888 18,888 แสดง - 30
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
4 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 30
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 30
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 22,888 27,388 แสดง - 30
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 30
2 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
4 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
6 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
20 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
22 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
26 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63 17,888 22,388 แสดง - 30
28 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63 15,888 20,388 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน