phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9191239
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

  • หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
  • ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสับปะรด, ร้าน COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
1 ส.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 ( 106 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
6 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
13 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
20 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
27 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
3 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
10 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
17 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
29 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
4 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 17,999 21,499 แสดง - 31
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 31
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 18,999 22,499 แสดง - 31
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 31
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 18,999 22,499 แสดง - 31
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 17,999 21,499 แสดง - 31
1 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 31
2 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 31
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 12,999 16,499 แสดง - 31
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
5 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
6 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
7 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,999 15,499 แสดง - 31

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 9,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน