phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์)

รหัสทัวร์ : BHT9221363
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์)

  • นั่งสามล้อชมเมืองเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
  • ชมเมืองฮอยอัน พักหรู 4 ดาว พักบานาฮิลล์
  • ซีฟุ้ดและกุ้งมังกร
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
11 ก.พ. 66 - 24 ต.ค. 66 ( 87 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
11 ก.พ. 66 - 14 ก.พ. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
18 ก.พ. 66 - 21 ก.พ. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
24 ก.พ. 66 - 27 ก.พ. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
25 ก.พ. 66 - 28 ก.พ. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
3 มี.ค. 66 - 6 มี.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
4 มี.ค. 66 - 7 มี.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
11 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
16 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
18 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
25 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
9 เม.ย. 66 - 12 เม.ย. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
21 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
22 เม.ย. 66 - 25 เม.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
6 พ.ค. 66 - 9 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
2 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
16 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
17 มิ.ย. 66 - 20 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
1 ก.ค. 66 - 4 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
6 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
7 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
8 ก.ค. 66 - 11 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
13 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
14 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
15 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
20 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
21 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
22 ก.ค. 66 - 25 ก.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
27 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
28 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
3 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
4 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
10 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 16,999 20,999 แสดง - 30
11 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
12 ส.ค. 66 - 15 ส.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
17 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
18 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
19 ส.ค. 66 - 22 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
24 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
25 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
26 ส.ค. 66 - 29 ส.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
31 ส.ค. 66 - 3 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
1 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
2 ก.ย. 66 - 5 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
7 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
8 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
9 ก.ย. 66 - 12 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
14 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
15 ก.ย. 66 - 18 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
16 ก.ย. 66 - 19 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
21 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
22 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
23 ก.ย. 66 - 26 ก.ย. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
28 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
29 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
30 ก.ย. 66 - 3 ต.ค. 66 14,999 18,999 แสดง - 30
5 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
6 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
7 ต.ค. 66 - 10 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
12 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
13 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
14 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
19 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 15,999 19,999 แสดง - 30
20 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30
21 ต.ค. 66 - 24 ต.ค. 66 18,999 22,999 แสดง - 30

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์)
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน (พักบานาฮิลล์)
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน