phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์ 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9230155
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์ 4 วัน 3 คืน

  • สะพานมังกร, เรือกระด้ง, วัดหลินอึ๋ง, ขึ้นเขาบานาฮิลล์
  • เมืองโบราณฮอยอัน, ช้อปปิ้งตลาดฮาน,
  • เมนูพิเศษ กุ้งมังกร
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
24 มี.ค. 66 - 3 ก.ค. 66 ( 58 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
24 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
30 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
1 เม.ย. 66 - 4 เม.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
2 เม.ย. 66 - 5 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
3 เม.ย. 66 - 6 เม.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
4 เม.ย. 66 - 7 เม.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
5 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
6 เม.ย. 66 - 9 เม.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
8 เม.ย. 66 - 11 เม.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
10 เม.ย. 66 - 13 เม.ย. 66 19,888 24,888 แสดง - 34
11 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 19,888 24,888 แสดง - 34
14 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 21,888 26,888 แสดง - 34
15 เม.ย. 66 - 18 เม.ย. 66 19,888 24,888 แสดง - 34
16 เม.ย. 66 - 19 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
17 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
18 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
20 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
23 เม.ย. 66 - 26 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
25 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66 13,888 18,888 แสดง - 34
27 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
28 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
29 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
1 พ.ค. 66 - 4 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
2 พ.ค. 66 - 5 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
3 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
5 พ.ค. 66 - 8 พ.ค. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
7 พ.ค. 66 - 10 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
10 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
11 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
12 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
13 พ.ค. 66 - 16 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
14 พ.ค. 66 - 17 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
16 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
17 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
18 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
19 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
20 พ.ค. 66 - 23 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
21 พ.ค. 66 - 24 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
22 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
23 พ.ค. 66 - 26 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
24 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
25 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
26 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
27 พ.ค. 66 - 30 พ.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
28 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
29 พ.ค. 66 - 1 มิ.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
30 พ.ค. 66 - 2 มิ.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
31 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66 14,888 19,888 แสดง - 34
3 มิ.ย. 66 - 6 มิ.ย. 66 16,888 21,888 แสดง - 34
8 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
9 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
10 มิ.ย. 66 - 13 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
15 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
22 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
23 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
24 มิ.ย. 66 - 27 มิ.ย. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
29 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34
30 มิ.ย. 66 - 3 ก.ค. 66 15,888 20,888 แสดง - 34

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์ 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เวียดนาม ซุปตาร์...บานาฮิลล์ สุดชิลล์ 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,888
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน