phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์อินเดีย 110 พีเรียด จาก 19 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย..INDIA ชัยปุระ อัครา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191663
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่
ทัวร์อินเดีย ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190719
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191664
ทัวร์อินเดีย ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ทัวร์อินเดีย พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว
ทัวร์อินเดีย ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์เนปาล นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9191856
เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) - บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล - โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ - กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน อินเดีย มหาเสน่ห์ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลี 6 วัน 3 คืน-TG

ทัวร์โค๊ด BHT9192312
เดลลี, ชัยปุระ, พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส, ฮาวา มาฮาล ป้อมปราการแอมเบอร์, พระราชวังแอมเบอร์, วัดพระพิฆเนศ, บ่อน้ำจันเบารี, อักรา ทัชมาฮาล-ป้อมอักรา, เดลลี กุตับมีนาร์, วัดดอกบัว, ประตูชัยอินเดีย,
ตลาดจันปาท
3 ดาว
เดินทางช่วง
4 ธ.ค. - 9 ธ.ค. 62
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,990 บ.

ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี [เลสโก ภารตะ]

ทัวร์โค๊ด BHT9190417
ทัวร์อินเดีย ชัยปุระ ซิตี้พาเลส ฮาวามาฮาล พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ด ป้อมปราการแอมเบอฟอร์ด อัครา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท เดลี ประตูเมืองอินเดีย กุตับมีนาร์ ตลาดพื้นเมืองจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191120
พุทธคยา - สถูปพุทธคยา - ต้นศรีมหาโพธิ์ - เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา - มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ - ลุมพินี (เนปาล) - สวนลุมพินีวัน - เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี - ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สารนารถ - สถูปเจาคันธี - ธรรมเมขสถูป - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน คืน BY (FD)

ทัวร์โค๊ด BHT9191563
พุทธคยา, สถูปพุทธคยา, ต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, กุสินารา กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) กุสินารา, มหาปรินิพพานสถูป, มกุฎพันธเจดีย์, ลุมพินี (เนปาล) ล่องเรือแม่น้ำคงคา, สารนารถ, สถูปเจาคันธี, ธรรมเมขสถูป, พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ, พุทธคยา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์อินเดีย เนปาล อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9190844
บ้านนางสุชาดา-แม่น้ำเนรัญชรา-วัดไทยพุทธคยา-มหาเจดีย์พุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เมืองคยา-เมืองเวสาลี-วัดป่ามหาวัน-เมืองกุสินารา-มกุฎพันธนเจดีย์-พระสถูปปรินิพพาน-เนปาล-สวนลุมพินีวัน-เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช-วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี-ล่องแม่น้ำคงคา-สารนาถ-ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน - เจาคนธีสถูป-พิพิธภัณฑ์สารนาถ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 21,900 บ.

ทัวร์อินเดีย-เนปาล เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด BHT9191416
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.

ทัวร์อินเดีย เที่ยวฟิน อินเดีย-เนปาล เสริมบุญ เสริมบารมี ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน – FD

ทัวร์โค๊ด BHT9192324
พาราณาสี, เมืองสารนาถ, ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน, เจาคันธีสถูป, พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ, ล่องแม่น้ำคงคา พาราณสี, เนปาล-ลุมพินี, เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช, วิหารมายาเทวี เนปาล, ลุมพินี, เมืองกุสินารา, มกุฎพันธนเจดีย์, พระสถูปปรินิพพาน, เวสาลี, วัดป่ามหาวัน, ปัตนะ นาลันทา, มหาวิทยาลัยนาลันทา, พระพุทธรูปองค์ดำ, ราชคฤห์, เขาคิชญกูฏ, วัดชีวกัมพวัน, วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส, เมืองคยา, บ้านนางสุชาดา, แม่น้ำเนรัญชรา, วัดพุทธญี่ปุ่น, วัดพุทธภูฏาน, วัดพุทธทิเบต, วัดไทยพุทธคยา, มหาเจดีย์พุทธคยา, ต้นพระศรีมหาโพธิ์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 21,990 บ.

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191656
ทัวร์อินเดีย พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
ทัวร์อินเดีย แถมฟรี!! (ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่) พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ
ทัวร์อินเดีย ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 19 โปรแกรม