phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 632 พีเรียด จาก 50 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์โค๊ด BHT9190197
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),หมู่บ้านสายรุ้ง,ไถจง
เมนูปลาประธานาธิบดี,
ซีเหมินติง,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ร้านเครื่องสำอาง,ร้านพายสับปะรด,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน PROMOTION FUNFUN ทะเลสาบสุริยัน จันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 4 D 2 N

ทัวร์โค๊ด BHT9190420
หนานโถว – ร้านชาอู่หลง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง 4วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190859
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง- วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) –ศูนย์GERMANIUM - Duty Free- ซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190237
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินวู่,ไทจง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,จิ่วเฟิ่น,เหย๋หลิ๋ว,ผิงซี,ตึกไทเป101,
Steamer Feast,เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา,บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Chocolate Castle,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ดิวตี้ฟรี,ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น

ทัวร์โค๊ด BHT9190071
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
ปลาประธานาธิบดี
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D 3N

ทัวร์โค๊ด BHT9190419
หนานโถว-ร้านชาอูหลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง - ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง

ทัวร์โค๊ด BHT9190097
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองเถาหยวน,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,อเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),
เมนูปลาประธานาธิบดี
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190702
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวัน พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน T DAD อาร์ตตัวแม่ 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190435
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ COFFEE SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
MITSUI OUTLET PARK ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190475
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน HTW-FD32-A02 TAIWAN เชียงใหม่บินตรง Update 25/04/62

ทัวร์โค๊ด BHT9190598
วันแรก เชียงใหม่ – สนามบินเถาหยวน - ไทเป ( - /บนเครื่อง/ D ) วันที่สอง ไทเป - ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ( B / L / D ) วันที่สาม ไทเป - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านสร้อยเจอมาเนียม - ซีเหมินติง ( B / L / บนเครื่อง )
เสี่ยวหลงเปา , อาหารจีนซีฟู๊ด บริการอาหารบนเครื่อง
ซีเหมินติง - ร้านขนมพายสับปะรดเหว่ยเก๋อ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

ทัวร์โค๊ด BHT9190073
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) หมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Vietjet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 50 โปรแกรม