phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: BHT9191084
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน

  • หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง –ร้านชาอู่หลง-ไถจง-ฝงเจี่ย - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป–วัดหลงซาน-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ร้านพายสับปะรด- GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 ( 43 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 31
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 31
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 31
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 31
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 31
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN EASY 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน