phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : BHT9191095
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน

  • หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต- เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ก.ค. 62 - 4 ก.พ. 63 ( 82 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 11,111 15,611 แสดง - 30
6 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 12,888 17,388 แสดง - 30
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 13,888 18,388 แสดง - 30
17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 14,888 19,388 แสดง - 30
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 20,388 แสดง - 30
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 26,388 แสดง - 30
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 21,888 26,388 แสดง - 30
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 30
7 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
11 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
13 ม.ค. 63 - 17 ม.ค. 63 13,888 18,388 แสดง - 30
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 12,888 17,388 แสดง - 30
21 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
23 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
25 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
27 ม.ค. 63 - 31 ม.ค. 63 16,888 21,388 แสดง - 30
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 30
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63 14,888 19,388 แสดง - 30

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 11,111
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน