phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 133 พีเรียด จาก 31 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190197
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม),หมู่บ้านสายรุ้ง,ไถจง
ทัวร์ไต้หวัน เมนูปลาประธานาธิบดี,
ทัวร์ไต้หวัน ซีเหมินติง,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ร้านเครื่องสำอาง,ร้านพายสับปะรด,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190919
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หอเจียงใคเช็ค
ทัวร์ไต้หวัน เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป 101 ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190097
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองเถาหยวน,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,อเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),
ทัวร์ไต้หวัน เมนูปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,ศูนย์GERMANIUM,Duty Free,ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Tiger โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190071
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
ทัวร์ไต้หวัน ปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

ทัวร์โค๊ด BHT9190944
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,899 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190702
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวัน พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด BHT9190074
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน

ทัวร์โค๊ด BHT9190766
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต -ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ชอปปิ้งซีเหมินติง
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190475
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านกาแฟ หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TIGER WINTER 4D3N

ทัวร์โค๊ด BHT9190927
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เดินทางช่วง
 Tiger Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190458
วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน วัดหลงซานซื่อ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190190
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),
ทัวร์ไต้หวัน เมนูปลาประธานาธิบดี
ทัวร์ไต้หวัน ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,Germanium,Gloria Outlet
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 31 โปรแกรม